Cenk slueb
Kontakt
Ke staen

Pedprodej > Hodina duch

tvrtek 21. 11. 2019 (19:00)
 

Kapacita akce: 372 vstupenek

P
24Prodno - vstupenka, kterou ji nelze zskat
D
233Dostupnch - vstupenka, kterou lze zskat v pedprodeji nebo na mst
8   16151413121110987654321   8
7   16151413121110987654321   7
6   16151413121110987654321   6
5   16151413121110987654321   5
4   2019181716151413121110987654321   4
3   2019181716151413121110987654321   3
2   2019181716151413121110987654321   2
1   2019181716151413PPPP87654321   1

Nkres balknu:13   15 14 AA11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   13
12   16 15 14 AAAA9 8 7 AAAA2 1   12
11   15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   11
10   16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   10
9   19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   9
8   19 18 17 16 15 14 AAAAAAA6 5 4 3 2 1   8
7   A18 17 16 AAAAAAAAAAPP3 2 1   7
6   PPPPAAAAAAAAAAA4 PPP   6
5   19 PAAAAAAAAAAAAAAAPP   5
4   PPAAAAAAAAAAAAAAAAA   4
3   PPAAAAAAAAAAAAAAAA1   3
2   AAAAAAAAAAAAAAAAA   2
1   APPAAAAAAAAAAPP1   1

Nkres pzem: